Sayıştay, Silifke Belediyesi’ndeki eksiklikleri belirledi

Sayıştay, Silifke Belediyesi’ndeki eksiklikleri belirledi

MERSİN İZ HABER

Mersin’in Silifke Belediyesi ile igili 2022 yılı Sayıştay denetiminde, taşınmazlar için amortisman defterinin tutulmadığı ve işlemlerinin hatalı yapıldığı ortaya çıktı. İdarede, mevzuatta belirtilen duran varlıklar amortisman defterinin taşınmazlar için tutulmadığı ve bu defterde yer alan bilgileri içeren başka bir kayıt düzenin de bulunmadığı görüldü. Maddi Duran Varlıklar Grubu’nda yer alan bazı varlıklar için amortisman ayrılmadığı, 'Duran Varlıklar Amortisman Defteri’nin kullanılmaması ve bazı taşınmazlar için amortisman ayrılmaması nedeniyle yıl sonu mali tablolarında 257 birikmiş amortismanlar hesabı ve 630 giderler hesabında 2 milyon 566 bin 959,31 TL eksik gösterildiği ortaya çıktı.

GEÇİÇİ TEMİNAT MEKTUPLARI TESLİM EDİLMEMİŞ

Ayrıca, alınan geçici teminat mektuplarının ihalelerden sonra muhasebe birimine teslim edilmediği de belirlendi. Sayıştay denetçileri bu konuda, “Yapılan incelemede, ihaleler kapsamında alınan geçici teminat mektuplarının ihaleden sonra muhasebe birimine teslim edilmediği, böylece bu teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

BİTÜM ALIMLARI MEVZUATA AYKIRI ÇIKTI

Bitüm alımının ihale mevzuatına uygun yapılmadığı vurgulanan raporda şu tespitlere yer verildi:
“İdare hizmetlerinde kullanılan bitümün, ihale mevzuatına uygun olmayan bir şekilde, doğrudan temin yöntemiyle edinildiği görülmüştür. İdare hizmetlerinde kullanılan bitümün herhangi bir ihale yapılmaksızın, doğrudan temin yöntemiyle alındığı ve bu şirket tarafından bitüm fiyatı olarak hangi fiyat belirlenirse o fiyat üzerinden ürün almak zorunda kalındığı tespit ederek, mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi, gerekli rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve İdare bütçesinin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bitüm alımlarının 4734 sayılı Kanun'da belirtilen esaslara uygun bir şekilde yine kanunda yer alan temel ihale usullerine göre yapılması gerekir.”

İHALE ŞARTNAMELERİ MEVZUATA AYKIRI

İhale konusu iş kapsamında yer almayan hususların ihale dokümanlarına şart konularak mevzuata aykırı olarak hizmet temin edildiği vurgulanan raporda şöyle denildi:
“İdarenin 2022 yılı içerisinde devam eden yapım ihalelerinin bir kısmında kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihale dokümanlarında binek araç temin edileceği yönünde düzenlemeler yapıldığı görülmesi üzerine, Denetçiler, ‘4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel ilkeler' başlıklı 5’inci maddesine göre; İdareler, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyeceği belirtilmiştir. İşin yürütülmesiyle ilgisi bulunmayan araç ve gereçlerin yüklenicilerden istenilmesinin sonucunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yapım işinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin yüklenicilere aldırılması başlıklı 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında idareler tarafından, ihale dokümanında ihale konusu işin yürütülmesi sırasında kontrol aracı, bilgisayar, telefon, faks vb. araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceği yönünde düzenlemeler yapıldığının görülmesi üzerine, ihale konusu iş kapsamında yer almayan hususların yerine getirilmesinin yükleniciden istenilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak ihale konusu işin yürütülmesi ile doğrudan ilgili olması, kullanım süre ve şekillerinin ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihale dokümanında araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapılması mümkün olduğu düzenlenmiştir. Tebliğde yer alan düzenlemeden açıkça anlaşılacağı üzere ihale dokümanlarında işin yürütülmesiyle doğrudan ilişkisi bulunmayan araç ve gereçlerin yüklenicilerden temin edileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğunu tespit etmişler.”

TİCARET-SANAYİ ODASI’NDAN ONAYLI OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Denetçiler raporlarında, yeni birim fiyat analizlerinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmamış proforma faturaların yerel rayiç olarak kullanıldığını da tespitini yaparak şöyle dediler:
“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinde, sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının proforma faturalara dayalı olarak oluşturulduğu, ancak proforma faturaların yerel rayiçlere uygun olduğuna ilişkin ticaret ve/veya sanayi odasının onayının alınmadığı tespit edilmiştir.”

PARASAL LİMİTLER AŞILMIŞ

Parasal limitler dahilinde yapılan mal ve hizmet alımlarında, bütçeye konulan ödeneğin yüzde 10’unun Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü alınmadan aşıldığı vurgulanan raporda, "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal ve hizmet alımı harcamaların yıllık toplamının, 2022 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yüzde 10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı görülmüştür. Mal alımlarında bu oran yüzde 16.10 hizmet alımlarında ise yüzde 10.46 olarak gerçekleştiğini belirlenmiştir. Sonuç itibari ile ise raporlarında yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında, görüleceği üzere bütçeye bu amaçla konulan ödeneğin yüzde 10’una ek olarak Kamu İhale Kurulundan mal alımları için 2 milyon 999 bin 950 TL ve hizmet alımları için 500 bin TL uygun görüş alınmış olmasına rağmen aşıldığı tespit edilmiştir” denildi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM TESİS EDİLMEDİ

MHP’li Silifke Belediyesi’ne ait 54 sayfalık Sayıştay Raporu’nun sonuç bölümünde, tespit edilen hususlar ile ilgili idare hakkında yasal işlem yapılması için herhangi bir adli, idari işlem tesis edilmediğinin de altı çizildi.